Velocidad de escape

FILES

C++ FLTK desktop app source code Cpp_FLTK_desktop_app/vescape1_app.cpp
libgcc_s_sjlj-1.dll from MINGW-W64 [mingw-w64_8.1.0_x86_64_win32_sjlj] Cpp_FLTK_desktop_app/libgcc_s_sjlj-1.dll
libstdc++-6.dll from MINGW-W64 [mingw-w64_8.1.0_x86_64_win32_sjlj] Cpp_FLTK_desktop_app/libstdc++-6.dll
C++ FLTK desktop app executable SIGNED BY xformulas.net Cpp_FLTK_desktop_app/vescape1_app.exe
C++ FLTK multiprecision desktop app source code Cpp_FLTK_multiprecision_desktop_app/vescape1_app.cpp
libgcc_s_sjlj-1.dll from MINGW-W64 [mingw-w64_8.1.0_x86_64_win32_sjlj] Cpp_FLTK_multiprecision_desktop_app/libgcc_s_sjlj-1.dll
libstdc++-6.dll from MINGW-W64 [mingw-w64_8.1.0_x86_64_win32_sjlj] Cpp_FLTK_multiprecision_desktop_app/libstdc++-6.dll
C++ FLTK multiprecision desktop app executable SIGNED BY xformulas.net Cpp_FLTK_multiprecision_desktop_app/vescape1_app.exe
C++ QT desktop app source code Cpp_QT_desktop_app_src/mwindow.h
Cpp_QT_desktop_app_src/mwindow.cpp
Cpp_QT_desktop_app_src/main.cpp
Formulas vescape1_id.txt
ZIP with ALL the files vescape1_id_20190820_160636.zip

INPUT DATA

MT [kg]Masa de la Tierra
rrf [m]PosiciĆ³n final del cohete
GG [N*(m^2)/(kg^2)]Constante de gravitaciĆ³n universal

OUTPUT DATA

vescape [m/s]Velocidad de escape

ERG 2019-05-03


Generated by xformulas.net on 20190820_160636