Dinámica relativista

FILES

C++ FLTK desktop app source code dinamica_relativista_fltk.cpp
libgcc_s_sjlj-1.dll from MINGW-W64 [mingw-w64_8.1.0_x86_64_win32_sjlj] libgcc_s_sjlj-1.dll
libstdc++-6.dll from MINGW-W64 [mingw-w64_8.1.0_x86_64_win32_sjlj] libstdc++-6.dll
C++ FLTK desktop app executable SIGNED BY xformulas.net dinamica_relativista_fltk.exe
Formulas dinamica_relativista.txt
ZIP with ALL the files 20201111_221079_000036_dinamica_relativista_fltk.zip

INPUT DATA

Masa en reposo [kg]Masa en reposo
Velocidad [m/s]Velocidad v
Velocidad de la luz [m/s]Velocidad de la luz c

OUTPUT DATA

v/c [%]v/c*100
Masa [kg]Masa con velocidad v
p [kg*m/s]Momento lineal o cantidad de movimiento
Energía total [J]Energía total
Energía cinética [J]Energía cinética
Energía cinética nr [J]Energía cinética no relativista

2020-11-11


Generated by xformulas.net on 20201111_221079_000036